Czar Słowenii | Čar Slovenije


Marta Cmiel

Sekcja słoweńska Koła Naukowego Slawistów
z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zaprasza do wzięcia udziału w konferencji:

Współczesna kultura słoweńska i jej źródła

Warszawa 10-12 kwietnia 2008 r.

Celem ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej jest przedstawienie obrazu współczesnej kultury słoweńskiej wyrosłej na granicy słowiańskiego, germańskiego, romańskiego i węgierskiego obszaru etnicznego. Chcemy przyjrzeć się zmianom, jakie w niej zachodzą w kontekście rozpadu Jugosławii i wejścia Słowenii do Unii Europejskiej.
Referaty nie powinny trwać dłużej niż 15 minut. Planujemy ich późniejsze wydrukowanie w formie książkowej. Zgłoszenia wraz z krótkim opisem tematu prosimy nadsyłać do końca lutego na adres: marta_cmiel@interia.pl.
W ramach konferencji odbędzie się także spotkanie kół naukowych zajmujących się Słowenią, dotyczące możliwości współpracy. Dlatego też zapraszamy przedstawicieli kół do przygotowania krótkiej prezentacji na temat działalności swoich kół (projekty, przygotowane imprezy, sposoby pozyskiwania sponsorów, współpraca z innymi kołami, itp.).
Planujemy także przegląd słoweńskich filmów krótkometrażowych, spotkanie ze słoweńskim kulturoznawcą i reżyserem, słoweński wieczór w klubie Jadłodajnia Filozoficzna.
Dołączamy wstępny plan konferencji - szczegółowy program prześlemy do 15 marca. Zapewniamy nocleg z 10 na 11 kwietnia uczestnikom przygotowującym referaty oraz obiady dla wszystkich uczestników konferencji.
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam w imieniu organizatorów – sekcji słoweńskiej Koła Slawistów UW pod opieką pani Jasminy Šuler-Galos.

Program

Plakat

Marta Cmiel

Slovenistična sekcija Znanstvenega krožka slavistov
Inštituta za zahodno in južno slavistiko na
Fakulteti za polonistiko Univerze v Varšavi

Vabi k sodelovanju na konferenci:

Sodobna slovenska kultura in njene korenine

Varšava 10−12 aprila 2008

Cilj meduniverzitetne študentske znanstvene konference je prikazati pestrost sodobne slovenske kulture, ki se je skozi stoletja oblikovala na stičišču slovanskega, germanskega, romanskega in madžarskega etničnega ozemlja. Zanimajo nas predvsem spremembe, do katerih je prišlo po razpadu Jugoslavije in po vstopu Slovenije v Evropsko unijo.
Referati naj ne trajajo več kot 15 minut. Po konferenci bodo izšli v knjižni obliki. Prosimo vas, da nam prijave in kratek opis izbrane teme pošljete do konca februarja na naslov: marta_cmiel@interia.pl.
V okviru konference bo potekalo tudi delovno srečanje znanstvenih krožkov univerz, ki se ukvarjajo s Slovenijo, na katerem bomo iskali možnosti za izmenjavo informacij in sodelovanje v prihodnosti, zato prosimo predstavnike posameznih krožkov, da pripravijo kratko predstavitev delovanja znanstvenega krožka na svoji univerzi (projekti, že izvedene prireditve, pridobivanje sredstev, možnosti sodelovanja z drugimi krožki ipd.) Načrtujemo tudi predstavitev slovenskih kratkometražnih filmov, srečanje s slovenskim režiserjem in slovenski večer v klubu „Jadłodajnia Filozoficzna”.
Prilagamo okvirni načrt konference, natančnejši načrt pa bomo poslali do 15. marca. Udeležencem, ki bodo pripravili referate, zagotavljamo prenočišče od četrtka, 10. aprila, na petek, 11. aprila, vsem udeležencem konference pa kosili v četrtek in petek.
V svojem imenu in v imenu organizatorjev – Slovenistične sekcije Slavističnega krožka Univerze v Varšavi – ter lektorice Jasmine Šuler Galos Vas še enkrat prisrčno vabim in lepo pozdravljam.

Program

Plakat