Czar Słowenii | Čar Slovenije


Aleksandra Kołeczek, Joanna Wywiał

O Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW

Początki obecności slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim sięgają czasów powołania uczelni do życia w roku 1816. Szczegółową historię slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim można znaleźć na stronie internetowej http://www.iszip.uw.pl/ w zakładce historia.
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej (ISZiP) występuje pod tą nazwą od roku 2005 (wcześniejsza nazwa to Instytut Filologii Słowiańskiej). Zmiany spowodowane były odejściem od filologicznego profilu studiów na rzecz kulturoznawstwa. Od 2005 roku pierwsi studenci rozpoczęli dwustopniowe studia na kierunku kulturoznawstwo slawistyczne. Języki kierunkowe w Instytucie to do wyboru: czeski, słowacki, bułgarski, chorwacki, serbski oraz słoweński. Organizowane są również kursy języka macedońskiego oraz łużyckiego. Studenci oprócz lektoratów uczestniczą również w przedmiotach kierunkowych w języku kraju np. Życie polityczne kraju, Geografia kulturowa.

O lektorce i studentach

Od 1993 roku lektorką języka słoweńskiego na Uniwersytecie Warszawskim jest, pochodząca z Lublany, mgr Jasmina Šuler-Galos.
Obecnie w trakcie studiów są grupy, które rozpoczęły naukę w 2003 i 2005 roku.
Wspólnie z lektorką organizujemy imprezy w ramach Koła Slawistów UW, przygotowujemy tłumaczenia. Najlepsi wyjeżdżają co roku na stypendia naukowe i seminaria języka i kultury słoweńskiej w Lublanie oraz letni kurs języka słoweńskiego Koprze.

O Kole Slawistów UW

Celem Koła Slawistów UW jest organizowanie i koordynowanie studenckich zainteresowań naukowych kulturami i językami krajów słowiańskich. KNS UW organizuje studenckie imprezy naukowe, promuje prace indywidualne i grupowe członków oraz promuje wyniki badań.
W ramach Koła istnieje sekcja słowenistyczna, nazywana również Bractwem św. Marcina. Jest to najbardziej aktywna sekcja w Kole.
Tylko w zeszłym roku zorganizowaliśmy słoweńsko-polsko-słowacki wieczór literacki (23 listopada 2006) w ramach Światowych dni słoweńskiej literatury, wieczór autorski Janiego Virka we współpracy z wydawnictwem Czarne (13 marca 2007), prezentację filmu nakręconego przez studentów pt. „Słowenia piętnastolecie niepodległości” w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Studenckiej „Religia i transformacja społeczna w przestrzeni postkomunistycznej” organizowanej przez Uniwersytet Warszawski (15 maja 2007), pokaz studenckich filmów dokumentalnych o Słowenii („Troubles with Tito. Stone graffiti”, „Słowenia piętnastolecie niepodległości”) we współpracy z Kołem Badaczy Mniejszości Narodowych Instytutu Socjologii UW (14 czerwca 2007) .

Aleksandra Kołeczek, Joanna Wywiał

O Inštitutu za zahodno in južno slavistiko Univerze v Varšavi

Začetki varšavske slavistike so povezani z nastanjem Varšavske Univerze leta 1816. Podrobnejše podatke lahko najdete na spletni strani: http://www.iszip.uw.edu.pl/
Inštitut za zahodno in južno slavistiko (ISZiP) funkcionira pod tem nazivom od leta 2005 (prej se je imenoval Inštitut za slovansko filologijo). Spremembo je povzročil prehod od filološkega študijskega profila do vede o kulturi.
Leta 2005 so prvi študenti začeli kulturološki študij.
Jeziki, ki se jih lahko učimo na Inštitutu so: česki, slovaški, bolgarski, hrvaški, srbski in slovenski. Institut organizira tudi tečaje makedonščine in lužiščine.
Poleg lektoratov potekajo v A jeziku tudi predmeti, npr. Kulturna geografija Slovenije ali Politično življenje na Slovenskem.

O lektorici in študentih

Od leta 1993 je lektorica slovenščine na Univerzi v Varšavi Jasmina Šuler-Galos, ki prihaja iz Ljubljane.
Trenutno slovenščino študirata skupini, ki sta začeli študij leta 2003 in 2005.
Skupaj z našo lektorico delamo prevode in organiziramo številne prireditve v okviru Krožka slavistov UW. Najboljši študenti se vsako leto udeležujejo izmenjav in seminarja slovenskega jezika kulture in literature v Ljubljani in Kopru.

O Slavističnem krožku UW

V okviru Krožka deluje slovenistična sekcija z imenom Bratstvo svetega Martina. To je najbolj aktivna sekcija v Krožku.
Samo v preteklem letu je Bratstvo organiziralo v okviru Svetovnih dni slovenistike slovaško-poljsko-slovenski literarni večer (23. novembra 2006) in avtorski večer Janija Virka (13. marca 2007). Študenti so posneli tudi film „Petnajstoletnica neodvisne Slovenije”, ki so ga predstavili 15. maja 2007 na 7. Mednarodni študentski konferenci „Verstva in družbene spremembe v postkomunističnih družbah. V sodelovanju s Krožkom raziskovalcev narodnostnih manjšin na Inštitutu za sociologijo UW so predstavili 14. junija 2007 študentske dokumentarne filme o Sloveniji.