Czar Słowenii | Čar Slovenije


tłumaczyła: Ewa Brzezińska

Światowe Dni Literatury Słoweńskiej

Od 20 do 25 listopada 2006 roku w ramach programu Slovenščina na tujih univerzah (STU) został zrealizowany duży kulturalno-promocyjny projekt Światowe Dni Literatury Słoweńskiej (Svetovni dnevi slovenske literature): słoweńscy twórcy literaccy z najbardziej wartościowym dorobkiem gościli w tym czasie na uniwersytetach za granicą, na których prowadzone są lektoraty języka słoweńskiego bądź studia słowenistyczne. Lektorzy języka słoweńskiego wraz z pomysłodawcami merytorycznie i organizacyjnie przygotowali odwiedziny literatów oraz wydarzenia kulturalne, a także razem ze studentami tłumaczyli utwory literackie. Organizacją wizyt, poza STU, zajęło się większe grono ludzi, między innymi przedstawiciele słoweńskich stowarzyszeń i organizacji za granicą, przedstawiciele zagranicznych organizacji oraz media. W ramach programu STU został także przygotowany oraz wydany almanach – publikacja w języku słoweńskim oraz angielskim, w której została przedstawiona współczesna słoweńska twórczość literacka oraz reprezentatywni autorzy.

Projekt był wymagający zarówno organizacyjnie, jak i finansowo, pomoc zaoferowało Stowarzyszenie Pisarzy Słoweńskich (Društvo slovenskih pisateljev), finansowo i organizacyjnie wspomogły go Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Urząd Republiki Słowenii ds. Słoweńców na emigracji, zaś przy organizacji wydarzeń kulturalnych współpracowały słoweńskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne. W ten sposób STU postanowił wraz z lektorami i studentami języka słoweńskiego, a także współpracującymi słoweńskimi instytucjami, przybliżyć znajomość oraz promować współczesną słoweńską twórczość literacką, słoweńską kulturę, język i Słowenię na całym świecie.

Światowe Dni Literatury Słoweńskiej w Gdańsku - program
Reportaż ze Światowych Dni Literatury Słoweńskiej
Galeria

www.centerslo.net

Svetovni Dnevi Slovenske Literature

Od 20. do 25. novembra 2006 smo v okviru programa STU na univerzah v tujini izvedli velik kulturno-promocijski projekt Svetovni dnevi slovenske literature: slovenski literarni ustvarjalci z najkakovostnejšim literarnim opusom so v tem času gostovali na univerzah v tujini, kjer so lektorati slovenščine oziroma slovenistični študiji.

Učitelji slovenščine na tujih univerzah so skupaj z avtorji vsebinsko in organizacijsko pripravili gostovanja in kulturne dogodke ter skupaj s študenti prevajali literarna dela. K obisku prireditev smo skušali pritegniti širši krog ljudi, med njimi tudi predstavnike slovenskih skupnosti in slovenskih organizacij v tujini, predstavnike tujih založb in medije. V okviru programa Slovenščina na tujih univerzah smo pripravili in natisnili tudi almanah – publikacijo v slovenskem in angleškem jeziku, v kateri je predstavljena sodobna slovenska literarna ustvarjalnost in reprezentativni avtorji.

Projekt je bil zahteven tako organizacijsko kot tudi finančno, podporo je izrazilo Društvo slovenskih pisateljev, finančno in organizacijsko so ga podprli Ministrstvo RS za kulturo, Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, pri organizaciji kulturnih dogodkov pa so sodelovala slovenska diplomatsko-konzularna predstavništva. Na ta način smo želeli skupaj z učitelji in študenti slovenščine po svetu ter s slovenskimi institucijami, ki so sodelovale, prispevati k poznavanju in promociji sodobnega slovenskega literarnega ustvarjanja, slovenske kulture, jezika in Slovenije po svetu.

Poročilo na strani
www.centerslo.net

Svetovni dnevi slovenske literature v Gdansku - program
Reportaža iz Svetovih dni slovenske literature
Galerija