Czar Słowenii | Čar Slovenije


Tomasz Łukaszewicz

Światowe Dni Filmu Słoweńskiego

W dniach od 21 do 24 listopada 2005 roku na ponad 45 uniwersytetach na całym świecie odbyły się projekcje czterech filmów słoweńskich. Projekt ten powstał w stulecie słoweńskiej kinematografii z inicjatywy Mašy Guštin, lektorki języka słoweńskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Organizacji projektu podjęli się twórcy programu Język słoweński na uniwersytetach za granicą, działającego w ramach Centrum języka słoweńskiego jako języka drugiego/obcego na Wydziale Słowenistyki Uniwersytetu w Lublanie. Projekt miał zaprezentować międzynarodowej publiczności część słoweńskiej produkcji filmowej, a tym samym również słoweńską kulturę, cywilizację i język. Jednocześnie pokaz ten był okazją do nawiązania współpracy lektorów i studentów języka słoweńskiego na uniwersytetach zagranicznych, którzy wspólnie zorganizowali projekcje i przetłumaczyli broszurę na języki wszystkich państw, w których odbywały się Światowe Dni Filmu Słoweńskiego. W broszurze tej została zawarta krótka nota historyczna o filmie słoweńskim oraz refleksje krytyka literackiego Mitji Čandra na temat związków pomiędzy filmem i książką.

Filmy udostępnił Fundusz Filmowy Republiki Słowenii oraz Ośrodek naukowo-badawczy Primorskiego Uniwersytetu. W pomyślnej organizacji pomogły również przedstawicielstwa konsularno-dyplomatyczne Republiki Słowenii za granicą.
Światowe Dni Filmu Słoweńskiego w Gdańsku były pierwszym projektem Lektoratu języka słoweńskiego zrealizowanym na Uniwersytecie Gdańskim po utworzeniu na nim Lektoratu we wrześniu 2005 roku. Organizatorami byli: Lektorat języka słoweńskiego (Katedra Slawistyki UG) oraz Akademickie Centrum Kultury.
Impreza została otwarta przez przedstawicielkę Ambasady Republiki Słowenii w Warszawie, panią Gretę Borojevič. Referat o historii słoweńskiej kinematografii wygłosiła Maša Guštin.
Pierwszego dnia, na auli Wydziału Prawa i Administracji, odbyły się dwie prelekcje: fabularnego filmu Ser i Marmolada (2002) dzieła reżysera i aktora Branka Djurića oraz dokumentalno-fabularnego filmu Ze wschodu(2003) , który był nakręcony w wyniku współpracy różnych uniwersytetów i międzynarodowych instytutów. W przerwie między filmami goście mieli okazję skosztować specjałów słoweńskiej kuchni oraz wziąć udział w degustacji słoweńskiego wina.

Kolejnego dnia, w środę, 23.11.2005, tuż przed projekcjami, referaty dotyczące filmu słoweńskiego wygłosili studenci: Ewa Brzezińska i Łukasz Piekut. Następnie licznie przybyli widzowie obejrzeli dwa kolejne filmy fabularne: Taniec w deszczu (1961) w reżyserii Boštjana Hladnika oraz Szelest (2003) Janeza Lapajna. Każdą z projekcji oglądało ponad 150 widzów.
Po prelekcjach impreza przeniosła się do studenckiego klubu Ygrek, gdzie przy słoweńskiej muzyce można było obejrzeć pokaz zdjęć ze Słowenii przygotowany przez Aleksandrę Rogałę.

Światowe dni filmu słoweńskiego - Broszura
Mitja Čander - Filmy i książki
Maša Guštin - Krótki zarys historii słoweńskiego filmu
Galeria

Tomasz Łukaszewicz

Svetovni dnevi slovenskega filma

V tednu od 21. do 24. novembra 2005 so v okviru projekta »Svetovni dnevi slovenskega filma« na sdsf uradno na več kot 45 univerzah po svetu in v Sloveniji potekale projekcije štirih slovenskih filmov. Projekt je nastal ob 100-letnici slovenskega filma na pobudo Maše Guštin, ki poučuje slovenščino na Univerzi v Gdansku.


Idejno in organizacijsko so ga zasnovali sodelavci programa Slovenščina na tujih univerzah, ki deluje v okviru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Projekcije so širšemu mednarodnemu krogu gledalcev predstavile del slovenske filmske produkcije, hkrati tudi slovensko kulturo, civilizacijo in jezik. Ta projekt je vzpodbudil medsebojno povezavo lektorjev slovenščine na tujih univerzah in njihovih študentov, saj so s skupnimi močmi pripravili projekcije in prevedli brošuro v vse jezike držav, kjer so potekali »Svetovni dnevi slovenskega filma«. Projekt so z navdušenjem podprle tudi univerze po svetu, ki vključujejo slovenščino v svoje študijske programe. Ob projektu je izšla tudi zloženka, v kateri je predstavljena kratka zgodovina slovenskega filma in razmišljanje Mitja Čandra o odnosu med filmom in knjigo.
Filme je prispeval Filmski sklad Republike Slovenije ter Znanstvenoraziskovalno središče Univerze na Primorskem. K uspešni organizaciji pa je pripomogla tudi konzularno-diplomatska predstavništva Republike Slovenije v tujini.

»Svetovni dnevi slovenskega filma« je bil prvi realiziran projekt Lektorata slovenskega jezika na Univerzi v Gdansku od njegovega začetka delovanja v oktobru 2005. Glavna organizatorja projekta v Gdansku sta bila Lektorat slovenskega jezika (Katedra Slavistike UG) in Akademski kulturni center UG.
V torek 22.11.2005 je »Svetovne dneve slovenskega filma« v Gdansku otvorila predstavnica veleposlaništva RS v Varšavi Greti Borojevič, sledil je nagovor predstojnice Katedre slavistike dr hab. Krystyne Szcześniak, ter krajše predavanje Maše Guštin o zgodovini slovenskega filma.
Tega dne sta v auli Pravne fakultete potekali dve projekciji – projekcija igranega filma Kajmak in Marmelada (2002) režiserja Branka Djurića in igrano-dokumentarnega filma Z Vshoda (2003) režiserja Mihe Knifica. Film Z Vshoda je bil posnet v sklopu mednarodnega projekta več partnerskih univerz in inštitutov. Med odmorom smo pokušali specialitete slovenske kuhinje in slovenskego vino.
Naslednji dan, v sredo 23.11.2005, sta imela študenta Ewa Brzezińska in Łukasz Piekut pred projekcijami predavanje o avtorskem filmu v 60.ih letih v Sloveniji in na Poljskem. Sledil je igrani film Ples v dežju (1961) režiserja Boštjana Hladnika, ki velja za najboljši slovenski film vseh časov. Po klasiki iz 60. let smo si ogledali še sodobni film Šelestenje (2003) režiserja Janeza Lapajne. Vsako projekcijao si je ogledalo več kot 150 gledalcev.
Po projekcijah in degustaciji se je zabava preselila v študentski klub Ygrek, kjer smo poslušali slovensko glasba in si ogledali prestavitev fotografij Slovenije, ki jo je pripravila Aleksandra Rogała.

Svetovni dnevi slovenskega filma - Brošura
Mitja Čander - Filmi in knjige
Maša Guštin - Kratek oris zgodovine slovenskega filma
Galerija