Czar Słowenii | Čar Slovenije


Tomasz Łukaszewicz

Praca w Słowenii

Polacy, tak jak pozostali obywatele „nowej” Unii Europejskiej, mogą pracować w Słowenii bez ograniczeń. Studentom najłatwiej jest znaleźć zatrudnienie za pośrednictwem serwisu studenckiego, który zbiera oferty pracy, pośredniczy przy podpisywaniu umowy oraz wypłaca wynagrodzenie. W Słowenii istnieje kilka takich serwisów, jednak tylko jeden oferuje współpracę z obcokrajowcami. Serwis studencki Manpower - www.manpower.si - znajduje się przy ulicy Dunajskiej 49 w Lublanie. W katalogach serwisu można znaleźć szeroki wybór ofert pracy. Miła obsługa chętnie pomaga w znalezieniu odpowiedniej pracy. Członkowie serwisu są informowani o możliwościach pracy poprzez smsy i e-maile. Najniższa stawka wynosi 2,85 euro/h, najwyższa zaś ok. 5-6 euro/h, w zależności od rodzaju pracy. Nie należy zapomnieć, że obcokrajowcy odprowadzają w Słowenii podatek w wysokości 25% zarobku.

Jak zostać członkiem Serwisu studenckiego?

Członkowstwo w Serwisie studenckim jest bezpłatne. Należy jedynie okazać paszport, potwierdzenie o studiowaniu z własnej uczelni, które musi być przetłumaczone na język słoweński, numer konta bankowego oraz dokumenty, które wydają słoweńskie urzędy: davčna številka (słoweński NIP) i EMŠO (słoweński PESEL). Każdy członek serwisu otrzymuje kartę, która między innymi upoważnia go do wielu zniżek.

Gdzie i jak zdobyć potrzebne dokumenty?

NUMER KONTA BANKOWEGO – wiele banków w Lublanie oferuje otwarcie studenckiego konta bankowego. W większości z nich trzeba za taki rachunek płacić. Tylko bank ABANKA (www.abanka.si Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana) oferuje bezpłatny studencki rachunek (bezpłatne otwarcie, prowadzenie oraz karta). Otwarcie rachunku w ABANKA jest możliwe tylko po okazaniu ważnego paszportu. Kartę płątniczą otrzymujemy po tygodniu.

DAVČNA ŠTEVILKA – słoweński Numer Identyfikacji Podatkowej otrzymuje się bezpłatnie w Urzędzie Podatkowym Republiki Słowenii (Davčna uprava Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana) po wypełnieniu formularza i okazaniu ważnego paszportu. NIP otrzymuje się od ręki.

EMŠO (ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA) – słoweński PESEL otrzymuje się w Oddziale Dla Obcokrajowców Urzedu ds. Wewnętrznych wchodzącego w skład Urzędu Miasta Lublany (Upravna enota Ljubljana, Oddelek za tujce Sektorja za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana) po wypełnieniu formularza, okazaniu ważnego paszportu i uiszczeniu opłaty ok. 1 euro. Z EMŠO można korzystać natychmiast, jednak oficjalne potwierdzenie otrzymuje się po tygodniu.

Tomasz Łukaszewicz

Delo v Sloveniji

Poljaki, kot vsi ostali državljani „nove” Evropske unije, lahko delajo v Sloveniji brez omejitve. Za študente je najenostavneje najti zaposlitev preko študentskega servisa, ki zbira obvestila o prostem delu, posreduje pri podpisovanju sporazuma ter izplačuje plačo. V Sloveniji je nekaj takšnih servisov, vendar samo en ponuja sodelovanje s tujci. Študentski servis Manpower - www.manpower.si - se nahaja na Dunajski cesti 49 v Ljubljani. Tam se lahko izbira med široko ponudbo zaposlitev, ki jih ima servis v svojih katalogih. Prijazni uslužbenci pomagajo pri izboru primerne službe. Člani servisa so informirani o delovnih možnostih z SMS-i in e-maili. Najnižja plača je 2,85 eura/h, najvišja pa približno 5-6 eurov/h, odvisno od vrste dela. Ne smemo pozabiti, da tujci v Sloveniji plačamo davek v višini 25 %.

Kako postati član študenstkega servisa?

Članstvo v študenstkem servisu je brezplačno. Potrebno je samo pokazati potni list, potrdilo o študiju iz lastne univerze, ki mora biti prevedeno v slovenski jezik, številko bančnega računa ter dokumente, ki smo jih pridobili na slovenskih uradih: davčno številko in EMŠO. Vsaki član servisa dobi izkaznico, ki mu daje pravico do večjih popustov pri različnih uslugah.

Kako in kje se lahko dobi potrebne dokumente?


BANČI RAČUN – veliko bank v Ljubljani nudi možnost studentom, da odprejo pri njih bančni račun. Pri večini teh bank je treba za tak račun plačati. Samo banka ABANKA (www.abanka.si, Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana) nudi brezplačen študenstki račun (brezplačno odprtje, vodenje računa ter kartico). Odprtje računa v ABANKI je mogoče samo z izkazilom veljavnega potnega lista. Kartico dobimo v roku enega tedna.

DAVČNA ŠTEVILKA – davčno številko se brezplačno dobi v Davčni upravi Republike Slovenije (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana) po izpolnitvi formularja z izkazilom veljavnega potnega lista. Davčno številko se dobi nemudoma.

EMŠO (ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA) – EMŠO se dobi v Upravni enoti Ljubljana, v Oddelku za tujce Sektorja za upravne notranje zadeve (Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana) po izpolnitvi formularja, z izkazilom veljavnega potnega lista in ob vplačilu približno 1 eura. EMŠO se lahko uporablja takoj, uradno potrdilo pa dobimo čez približno en teden.