Czar Słowenii | Čar Slovenije


Zuzanna Krystyna Kobos

Katedra Slawistyki Południowej
Uniwersytet Łódzki

Slawistyka w Łodzi powstała w 1995r. Początkowo nosiła nazwę Zakładu Filologii Słowiańskiej w ramach Katedry Historii Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej UŁ. Status Katedry uzyskała w 1999 roku. Na mocy Zarządzenia Rektora UŁ w 2005 roku nazwa Katedry Filologii Słowiańskiej została zmieniona na Katedrę Slawistyki Południowej. Kierownikiem katedry od początku jej istnienia jest prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska.
Do roku akademickiego 2005/2006 Katedra Slawistyki Południowej prowadziła studia na kierunku filologia słowiańska w systemie magisterskich pięcioletnich studiów dziennych. Plan studiów obejmował praktyczną naukę co najmniej dwóch z trzech języków słowiańskich. Językiem wiodącym mógł być język bułgarski, słoweński lub serbski.W roku akademickim 2006/2007 Katedra przeprowadziła nabór na studia licencjackie (I stopnia) na kierunku filologia bułgarska z rozszerzonym językiem serbskim lub słoweńskim.
W roku następnym, 2007/2008, została przeprowadzona rekrutacja na 3 letnie studia licencjackie na kierunku filologia południowosłowiańska z wiodącym językiem bułgarskim lub serbskim.
Studenci slawistyki, oprócz świetnej znajomości języka kierunkowego, drugiego języka wybranego oraz j. rosyjskiego (lektorat), zdobywają też dogłębną znajomość historii, kultury i literatury danego narodu. Zajmują się także słowiańską paleografią i tekstologią, poznają problematykę kultury duchowej i ludowej Słowian oraz sytuację geopolityczną regionu Bałkanów. Warsztat filologiczny wzbogacany jest również wiedzą z zakresu analizy językoznawczej i literaturoznawczej, a w trakcie specjalizacji, językoznawstwa ogólnego i teorii literatury. Najlepsi studenci odbywają praktyki w krajach słowiańskich w ramach wymiany.
Na slawistyce odbywają się liczne imprezy kulturalne, np. przedstawienia teatralne w różnych językach słowiańskich. Ośrodek łódzki organizuje ogólnopolską olimpiadę języka bułgarskiego. Nasi studenci biorą udział w konkursach przekładowych, międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych, warsztatach translatorskich. Organizowane są zajęcia terenowe i wyjazdy naukowe, poświęcone ikonografii, paleografii słowiańskiej i folklorowi.

Adres katedry
Katedra Slawistyki Południowej
ul. Lipowa 81; 90-568 Łódź
e-mail: filslow@uni.lodz.pl
www.slavica.uni.lodz.pl

O lektoracie

Lektorat języka słoweńskiego funkcjonuje w ramach studiów na Katedrze Slawistyki Południowej UŁ od roku akademickiego 1996/1997, najpierw jako język B. Od lutego ‘97, od kiedy głównym lektorem (native-speakerem) został mgr Aleksander Križ, język słoweński został jednym z języków kierunkowych (języków A).
W chwili obecnej język słoweński, jako język wiodący (język A), obejmuje III, IV i V rok. Lektorkami studentów, którzy wybrali język słoweński jako drugi w programie studiów (język B), są absolwentki slawistyki, dr Anetta Buras-Marciniak oraz mgr Anna Stefan.
W celu doskonalenia znajomości języka kierunkowego, słoweniści UŁ biorą udział w kilkudniowych wyjazdach poza miasto, podczas których porozumiewają się między sobą tylko po słoweńsku (np. Karolinowo, styczeń 2007). Uczestniczą w imprezach kulturalnych z udziałem słoweńskich pisarzy, tłumaczy, artystów np. wieczorek literacki połączony z promocją książki „Śmiech za drewnianą przegrodą” Jani Virka, warsztaty translatorskie z Tatjaną Jamnik, wieczór literacko muzyczny z Klemenem Piskiem.

Lektor

Aleksander Križ jest absolwentem historii na Uniwersytecie w Lublanie, gdzie uczył się też języka polskiego. Zanim został zatrudniony jako pracownik dydaktyczny na Katedrze Slawistyki Południowej UŁ, przebywał na uniwersytecie krakowskim w ramach wymiany stypendialnej. Od lutego 1997r. jest lektorem języka słoweńskiego na slawistyce w Łodzi. Oprócz nauki praktycznej języka A (kierunkowego), prowadzi także zajęcia z historii i kultury Słowenii.

Koło Naukowe Slawistów UŁ im. Św. Św. Cyryla i Metodego

Koło Naukowe Slawistów UŁ im. Św. Św. Cyryla i Metodego powstało w kilka miesięcy po utworzeniu łódzkiej slawistyki w 1995r. Za cel postawiło sobie rozwijanie zainteresowań naukowych studentów, działalność naukowo poznawczą przybliżającą dzieje, kulturę i sztukę słowiańską oraz organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, sesjach i zjazdach naukowych.
Koło organizuje spotkania z wykładowcami innych ośrodków slawistycznych w Polsce oraz z gośćmi zagranicznymi. Przygotowuje też konferencje naukowe, m.in. Człowiek w sferze oddziaływania obcej kultury (Łódź, grudzień 1998), czy Bałkany w oczach młodego człowieka (Łódź, kwiecień 2005).
Członkowie Koła wraz z opiekunami naukowymi organizują wyjazdy i ekspedycje terenowe. Dwa wyjazdy zorganizowano na tereny pogranicza polsko ukraińskiego, na ziemie Łemków, czy Bojków, dwa na Podlasie. Ostatnio szlak zaprowadził członków Koła na Śląsk Cieszyński i Kaszuby.
Studenci slawistyki łódzkiej publikują swoje prace na łamach studenckiej gazetki internetowej Slawistyka Łódzka http://slawistykalodzka.sns.pl/. Slawiści prowadzą także stronę internetową Koła Naukowego, dostępną pod nowym adresem www.kns.uni.lodz.pl , jednak strona działa od niedawna i jest jeszcze niekompletna. Dlatego też, tymczasowo, Koło korzysta również z dotychczasowej strony www.slawistyka.blox.pl .

Zuzanna Krystyna Kobos

Fakulteta za južno slavistiko
na Univerzi v Lodžu

Slavistika je v Lodžu povstala leta 1995. Na začetku se je imenovala Oddelek za slovansko filologijo v okviru Fakultete za zgodovino poljskega jezika in Slovansko filologijo Univerze v Lodžu. Status fakultete je dobila leta 1999. Zaradi odločitve rektorja Loške univerze iz leta 2005, se je preimenovala iz Fakultete za slovansko filologijo v Fakulteto za južno slavistiko. Fakulteto od začetka vodi predstojnica prof. dr. hab. Małgorzata Korytkowska.
Do študijskega leta 2005/2006 je bil na Fakulteti za južno slavistiko dostopen študij slovanske filologije v 5-letnem dnevnem diplomskem sistemu. Študijski načrt je vseboval lektorat vsaj dveh iz treh slovanskih jezikov. Glavni in diplomski jeziki študija so bili bolgarščina, slovenščina ali srbščina.
Leta 2006/2007 se je študij preusmeril v 3-letno licenciatsko bolgarsko filologijo z bolgarščino kot glavni jezik in slovenščino oz. srbščino kot jezik B.
Naslednje leto, 2007/2008, je bila rekrutacija za 3 letni licenciatski študij južnoslovanske filologije z bolgarščino oz. srbščino kot glavni in diplomski jezik.
Študentje slavistike, razen zelo dobrega znanja glavnega jezika, drugega izbranega južnoslovanskega jezika in ruščine, dobivajo podrobne informacije iz zgodovine, kulture in leposlovja določenega naroda. Ukvarjajo se tudi s slovansko paleografijo, tekstologijo, duhovno in ljudsko kulturo Slovanov, ter geopolitičnim položajem Balkana. Filološki študij je obogaten s predavanji iz jezikoslovja in književnosti (odvisno od specjalizacije). Najboljši študentje dobivajo štipendijo za počitniške jezikovne tečaje ali prakso v tujini.

Na slavistiki so organizirane kulturne prireditve, npr. gledališke predstave v raznih slovanskih jezikih. Loška slavistika organizira vsepoljsko olimpiado bolgarskega jezika. Naši študentje se udeležujejo prevajalskih natečajev, mednarodnih študentskih konferenc, prevajalskih delavnic. Organizirani so tudi znanstveni izleti, posvečeni ikonografiji, slovanski paleografiji in folkloru.

Naslov fakultete
Fakulteta za južno slavistiko
ul. Lipowa 81; 90-568 Łódź
e-mail: filslow@uni.lodz.pl
www.slavica.uni.lodz.pl

O lektoratu

Lektorat slovenščine se je na Fakulteti za južno slavistiko pojavil že od študijskega leta 1996/1997, najprej kot jezik B. Od februarja 1997, ko je glavni lektor postal mag. Aleksander Križ, je slovenščina en izmed diplomskih jezikov (jezikov A).
Danes se slovenščino kot glavni jezik (jezik A) učijo študentje 3. 4. in 5. letnika. Ti, ki so slovenščino izbrali kot drugi jezik (jezik B), imajo lektorate z absolventkama slavistike, doktorico Anetto Buras-Marciniak in mag. Anno Stefan.
Slovenisti loške univerze se udeležujejo različnih prireditev, da bi izboljšali svoje jezikovne spretnosti npr. hodijo na izlete in se pogovarjajo samo po slovensko (np. Karolinovo, januar 2007). Udeležujejo se kulturnih prireditev s slovenskimi pesniki, umetniki in prevajalci npr. literarni večer z Janijem Virkom, povezan s publikacijo njegove knjige „Smeh za leseno pregrado”, prevajalska delavnica s Tatjano Jamnik, literarno glasbeni večer s Klemenom Piskom.

Lektor

Aleksander Križ je absolvent zgodovine na Univerzi v Ljubljani, kjer se je učil tudi poljščino. Preden je postal lektor na Univerzi v Lodžu, je bil štipendist na univerzi v Krakovu v okviru mednarodne izmenjave.Od februarja 1997 vodi lektorate slovenskega jezika na Loški slavistki. Razen lektorskih vaj, predava tudi zgodovino in kulturo Slovenije.

Znanstveni krožek

Znanstveni krožek je postal leta 1995, nekaj mesecev po otvoritvi loške slavistike. Njegov glavni cilj je poglobitev slavističnih konjičkov, približanje študentom slovanske zgodovine, kulture in umetnosti, organiziranje in udeležba v seminarjih, konferencah, simpozijih ter znanstvenih srečanjih.
V okviru delavnosti Krožka so organizirana srečanja s predavatelji iz drugih slavistik na Poljskem ter z gosti iz tujine. Krožek organizira tudi konference npr. Človek v sferi vpliva tuje kulture (Lodž, december 1998) ali Balkan v očeh mladega človeka (Lodž, april 2005).
Člani Krožka skupaj s tutorji organizirajo tudi znanstvene izlete. Dva izleta sta že bila organizirana na poljsko-ukrajinsko območje, na Lemkovo in Bojkovo zemljo, dva pa na Podlasie. Pred kratkim so člani Krožka obiskali Šlezijo in Kašube.
Loški slavisti objavljajo svoje referate v elektronskem časopisu Slawistyka Łódzka http://slawistykalodzka.sns.pl/. Znanstveni Krožek loških slavistov ima svojo novo spletno stran www.kns.uni.lodz.pl, o vseh informacijah, novicah in zanimivih dogodkih, ki se dogajajo med slavisti ne samo v Lodžu ali na Poljskem, ampak tudi po svetu. Ker je nova stran še v obdelavi in jo študenti dopolnjujejo, je še vedno aktualna tudi prejšnja stran www.slawistyka.blox.pl .