Czar Słowenii | Čar Slovenije


Ewa Ziewiec

Książki językoznawcze i słowniki

Kilka bardziej szczegółowych informacji o ważniejszych publikacjach dotyczących języka słoweńskiego. Spis wszystkich dostępnych w bibliotece Katedry Slawistyki UG pozycji znajduje się w dziale Nasza katedra i lektorat -> Biblioteka.

Zbiory:

 • Obdobja
  Obszerny zbiór drukowany nakładem wydawnictwa Centrum języka słoweńskiego jako drugi/obcy język. Zawiera referaty najwybitniejszych słoweńskich i zagranicznych naukowców, wygłaszane na sympozjum Obdobja, które odbywa się w Ljubljanie co roku z innym tematem przewodnim. Każdy zbiór to 300-600 stron artykułów uporządkowanych w działy: współczesny język, literatura i kultura oraz zagadnienia z historii języka.
 • Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Zbornik predavanj
  Co roku uczestnicy lublańskiego seminarium języka słoweńskiego, literatury i kultury otrzymują zbiór wykładów wygłoszonych w trakcie dwutygodniowej imprezy. Artykuły pisane są nie tylko przez najlepszych profesorów słoweńskich uniwersytetów, ale również przez młodych naukowców. Tak też zostają podzielone w zbiorze: na wykłady dotyczące języka, literatury i kultury, oraz tzw. „paradę młodych”.
 • Slavistična revija
  Kwartalnik wydawany przez Slawistyczne towarzystwo Słowenii to jedna z ważniejszych pozycji tego typu w Słowenii. Niewielki rozmiarowo, zawiera publikacje najbardziej uznanych slawistów z całego świata. Artykuły oraz ich streszczenia znajdują się na stronie http://www.ff.uni-lj.si/publikacije/sr/okvir.html
 • Jezik in slovstvo Dwumiesięcznik zbierający artykuły dotyczące języka słoweńskiego, literatury i kultury, oraz powiązaną z tym pedagogiczną teorią i praktyką. Streszczenia tekstów z każdego numeru oraz całe artykuły można znaleźć na stronie http://www.jezikinslovstvo.com/

Słowniki:

 • Słownik polsko-słoweński (Poljsko-slovenski slovar)
  Obszerny słownik autorstwa Słoweńca France Vodnika to jedyny takiego formatu na rynku. Został wydany w 1977 roku, ma więc spore braki w najnowocześniejszym słownictwie. Jest również dość trudno dostępny.
 • Słownik słoweńsko-polski (Slovensko-poljski slovar)
  Wydany w 1996 roku w Ljubljanie słownik jest niezbędną pozycją w bibliotece słowenisty.
 • Polsko-słoweński, słoweńsko-polski słownik europejski (Poljsko-slovenski, slovensko-poljski evropski slovar)
  Najnowszy słownik kieszonkowy wydany w 2007 roku przez Mladinską knjigę w serii słowników języków krajów europejskich. Każdy z nich zawiera ok. 10 tys. haseł.

Inne:

 • Gramatyka języka słoweńskiego (Slovenska slovnica)
  Gramatyka Jože Toporišiča to od lat najpopularniejsza wśród gramatyk języka słoweńskiego.
 • Sporazumevalni prag za slovenščino
  Książka wydana przez Centrum języka słoweńskiego jako drugi/obcy język zawiera najważniejsze wyrażenia oraz zasady gramatyczne, niezbędne do swobodnego porozumiewania się w języku słoweńskim.
 • Za lepo domačo besedo
  Wydany w 1985 roku zbiór wyrazów sprawiających trudności przeciętnemu Słoweńcowi. Językoznawca Janez Gradišnik przekonuje, że wiele obcych wyrazów używanych na co dzień przez Słoweńców ma swoje rodzime odpowiedniki. Dla tych, którzy chcą udoskonalić swoją znajomość języka słoweńskiego.
 • 365 x slovensko. Z jezikovnimi kotički skozi leto
  Językoznawca France Vrbinc zachęca do codziennego poznawania poprawnego języka słoweńskiego. Krótkie teksty wyjaśniające użycie kłopotliwych wyrażeń w języku słoweńskim na każdy dzień roku.

Ewa Ziewiec

Knjige o jezikoslovju in slovarji

Nekaj podrobnejših informacij o bolj pomembnih publikacijah povezanih s slovenščino. Seznam celotnega gradiva, ki je dostopen v knjižnjici Katedre Slavistike, boste našli v rubriki Naša katedra in lektorat -> Knjižnica.

Zborniki:

 • Obdobja
  Obsežen zbornik, ki ga izdaja založba Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Je publikacja s prispevki najznamenitejših slovenskih in tujih raziskovalcev - udeležencev simpozija Obdobja, ki poteka v Ljubljani vsako leto z drugo vodilno temo. Sleherni zbornik je sestavljen iz 300-600 strani člankov razdeljenih v poglavja: sodobni jezik, literatura in kultura, ter vprašanja iz zgodovine jezika.
 • Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Zbornik predavanj
  Vsako leto udeleženci ljubljanskega seminarja slovenskega jezika, literature in kulture dobivajo zbornik predavanj, ki so jih poslušali med dvotedensko prireditvijo. Članke so napisali ne samo najboljši profesorji iz slovenskih univerz, temveč tudi mladi raziskovalci. Tako so tudi razdeljeni v zborniku: na predavanja o jeziku, literaturi in kulturi ter tako imenovano „parado mladih”.
 • Slavistična revija
  Četrtletnik, ki ga izdaja Slavistično društvo Slovenije, je ena pomembnejših publikacij te vrste v Sloveniji. Neobsežna revija vsebuje prispevke najbolj priznanih slavistov iz celega sveta. Članki in izvlečki iz njih se nahajajo na strani http://www.ff.uni-lj.si/publikacije/sr/okvir.html
 • Jezik in slovstvo
  Dvomesečnik, ki ponuja razprave in zapise o slovenskem jeziku, literaturi in s tem povezani pedagoški teoriji in praksi. Povzetke člankov iz vsake številke revije ter članke same lahko najdete tudi na spletni strani http://www.jezikinslovstvo.com/
 • Slovarji:

  • Poljsko-slovenski slovar
   Obsežen slovar avtorja Slovenca Franceta Vodnika je edini tak velik slovar teh jezikov. Bil je izdan leta 1977, torej manjka v njem najnovejše besedišče. Je tudi težko dostopen.
  • Slovensko-poljski slovar
   Izdan leta 1996 v Ljubljani, je neogiben slovar za sloveniste.
  • Poljsko-slovenski, slovensko-poljski evropski slovar
   Najnovejši žepni slovar izdan leta 2007 v založbi Mladinska knjiga je izšel poleg slovarjev drugih evropskih jezikov. Vsak od njih vsebuje okoli 10 tisoč gesel.
  • Drugo:

   • Slovenska slovnica
    Slovnica profesorja Jožeta Toporišiča je že dolgo najpopularnejša med slovnicami slovenskega jezika.
   • Sporazumevalni prag za slovenščino
    Priročnik izdan v založbi Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik obravnava temeljne situacije in povezane z njimi izraze, ter slovnična pravila nujna za sproščeno sporazumevanje v slovenščini.
   • Za lepo domačo besedo
    Izdani leta 1985 seznam besed in izrazov, ki povzročajo težave povprečnemu Slovencu. Jezikoslovec Janez Gradišnik kaže, da veliko tujk, ki jih vsakodnevno uporabljajo Slovenci, ima svoje domače enačice. Knjiga za tiste, ki hočejo izpopolniti svoje znanje slovenščine.
   • 365 x slovensko. Z jezikovnimi kotički skozi leto
    Jezikoslovec France Vrbinc nagovarja k vsakodnevnemu spoznavanju pravilne slovenščine. Za vsak dan v letu je predvideno kratko besedilo, ki razlaga uporabo težavnih izrazov v slovenskem jeziku.