Czar Słowenii | Čar Slovenije


Bartek Krasoń

Slawistyka na Uniwersytecie Śląskim

Śląska Slawistyka powstała w roku 1974. Inicjatorem powstania był prof. dr hab. Kazimierz Polański. Na początku istniała przy Instytucie Obcych Języków jako Zakład Filologii Słowiańskiej. W roku 1980 doc. dr hab. Włodzimierz Pianka, przekształcił Zakład w Katedrę Słowiańskich Języków, zmieniając również jej strukturę. W 1990 r., prof. dr hab. przeorganizował Katedrę w Instytut Filologii Słowiańskiej, przy nim również zaczął się dynamiczny rozwój naszej Slawistyki.
Obecnie w Instytucie można studiować południowo– i zachodnio–słowiańskie języki. Śląska Slawistyka zatrudnia specjalistów z praktycznie wszystkich słowiańskich języków, dzięki czemu jako język kierunkowy można wybrać:
- bułgarski
- chorwacki
- czeski
- macedoński
- serbski
- słowacki
- słoweński.
Co roku Śląska Slawistyka otwiera 4 grupy językowe. Potem, na drugim roku wybieramy drugi język kierunkowy z języków, które oprócz naszego został otwarty na naszym roku.
Adres katedry
Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Żytnia 12 ; 21 – 205 Sosnowiec
e-mail: filslow@ares.fils.us.edu.pl
www.slaw.us.edu.pl

Słowenistyka na Uniwersytecie Śląskim

Lektorat języka słoweńskiego na naszym Instytucie powstał w 1991 r., kiedy dyrektorem był prof. dr hab. Emil Tokarz. Była to pierwsza słowenistyka w Polsce.
Obecnie 2 grupy studiują język słoweński jako pierwszy język kierunkowy: 2 rok – 19 osób oraz 3 rok, który liczy 15 osób. Jedna grupa ma język słoweński jako drugi język kierunkowy, tj. studenci 4 roku (bohemiści, bułgaryści, macedoniści oraz serbiści) . Grupa utworzona z chętnych studentów 4 roku, liczy sobie 24 osoby.

Lektor

Mgr Urška Kerin jest dyplomowaną specjalistą od komunikacji międzyludzkiej i nauczycielem języka słoweńskiego. Oba kierunki kończyła na Uniwersytecie w Lublanie. Od roku akademickiego 2007/2008 jest lektorką języka słoweńskiego na Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Jeszcze wcześniej zajmowała się różnorakimi projektami i promocją. Przez to planuje intensywną współpracę ze studentami Instytutu. Już razem współpracowali przy Wieczorku Slawistycznym jak i przy filmowym wieczorku.

Koło Naukowe Slawistów „Światowid”

Koło Naukowe działa od roku 1987 przy Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. KNS Światowid jest autonomiczną organizacją studencką, która zrzesza studentów Slawistyki Uniwersytetu Śląskiego, jej absolwentów, a także studentów polonistyki. Również mile widziani są studenci Slawistyk i Polonistyk z innych uniwersytetów, a także innych kierunków.
Od 2000 roku, KNS posiada swoją stronę oraz czasopismo »Noviny Slavia«. Wydaje również, razez z Uniwersytetem Śląskim w Opawie, almanach poetycki »Artemisia«.
Zadaniem KNS–u jest popularyzacja słowiańskiej kultury, literatury i sztuki. Organizuje wycieczki, spotkania naukowe, filmowe i muzyczne wieczorki, Wieczorek Slawistyczny oraz wyjazdy. Nawiązuje naukowe kontakty ze studentami z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Łużyc, Macedonii, Serbii, Słowacji i Słowenii.
Koło Naukowe ma swoją stronę internetową http://www.kns.us.edu.pl/ oraz forum http://www.kns.us.edu.pl/forum/.

Bartek Krasoń

Inštitut slovanskih jezikov na Šlezijski univerzi

Slavistika na Šlezijski univerzi je nastala leta 1974. Pobudnik je bil prof. dr hab. Kazimierz Polański. Na začetku se je nahajala pri Fakulteti za tuje jezike kot Oddelek za slovanske jezike. V letu 1980 jo je doc. dr hab. Włodzimierz Pianka preoblikoval v Katedro slovanskih jezikov, preoblikoval je tudi njeno strukturo. V letu 1990 je prof. dr hab. Emil Tokarz preoblikoval katedro v Inštitut slovanske filologije in takrat se je tudi začel izreden razvoj naše slavistike. Zdaj je direktor inštituta prof. dr hab. Józef Zarek.
Sedaj je možno na inštitutu študirati južnoslovanske in zahodnoslovanske jezike. Šlezijska slavistika zaposluje specialiste skoraj vseh slovanskih jezikov in tako kot študij prvega jezika lahko izbiramo:
- bolgarščino
- hrvaščino
- češčino
- makedonščino
- srbščino
- slovaščino
- in slovenščino.
V vsakem letu je možno na slavistiki izbirati med 4 študiji jezikov. Potem, v drugem letniku, izberejo študentje drugi jezik izmed jezikov, ki jih je bilo mogoče vpisati kot študij v posameznem letniku.
Naslov Inštituta:
Inštitut slovanskih jezikov
ul. Żytnia 12 ; 21 – 205 Sosnowiec
e-mail: filslow@ares.fils.us.edu.pl
www.slaw.us.edu.pl

Lektorat slovenščine

Slovenistika na inštitutu je nastala leta 1991, ko je bil direktor prof. dr hab. Emil Tokarz. Naša slovenistika je bila prva slovenistika na Poljskem.
Trenutno 2 skupini študirata slovenščino kot prvi jezik. 2. letnik obiskuje 19 oseb, 3. letnik pa 15 oseb. Ena skupina ima slovenščino kot drugi jezik. Slovenščino kot drugi jezik študirajo študenti 4. letnika (bolgaristi, bohemisti, makedonisti in serbisti), teh je 24.

Lektorica

Urška Kerin je univerzitetna diplomirana komunikologinja in profesorica slovenščine. Oba študija je končala na Univerzi v Ljubljani. Od študijskega leta 2007/2008 je lektorica slovenskega jezika na Katedri za slavistiko na Šlezijski univerzi. Že prej se je ukvarjala s z različnimi projekti in s promocijo, zato načrtuje intenzivno sodelovanje s študenti katedre. Skupaj že sodelujejo pri pripravi slavističnega in filmskih večerov.

Slovanski znanstveni krožek »Światowid«

Znanstveni krožek slavistov se od leta 1987 nahaja pri Inštitutu slovanske filologije na Šlezijski univerzi v Sosnovcu. KNS Światowid je avtonomna študentska organizacija, ki združuje študente slavistike Šlezijske univerze, njenih absolventov, tudi študentov polonistike in slavistike iz tujih univerz. Združuje pa tudi študente drugih oddelkov.
Od leta 2000 ima KNS Światowid internetno stran in svoj časopis »Noviny Slavia«, objavlja tudi (skupaj s Šlezijsko univerzo iz Opave) poetični almanah Artemisia.
KNS Światowid deluje za popularizacijo slovanske kulture, literature in umetnosti. Organizira tekmovanja, znanstvena srečanja, poetične, filmske in glasbene večere ter izlete. Navezuje znanstvene stike s študenti slavistik iz Poljske, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Makedonije, Srbije, Slovaške, Slovenije in Lužic.
Znanstveni krožek ima svojo spletno stran http://www.kns.us.edu.pl/ ter forum http://www.kns.us.edu.pl/forum/.